ICLARVIK anbefaling C2

Anbefalt alternativ C2, med stasjon nærmere sentrum.

ICLARVIK alt A

Alternativ A, stasjon ved havna nær dagens plassering

ICLARVIK alt B

Alternativ B, stasjon ved Torget

ICLARVIK alt C

Alternativ C, stasjon ved Hammerdalen

ICLARVIK alt D

Alternativ D, stasjon på Bergeløkka

F

Nye Larvik stasjon, byutvikling omkring knutepunktet

Jernbaneverket planlegger styrkning av jernbanetilbudet på Østlandet gjennom InterCitysatsingen, der strekningen Oslo-Skien inngår. Utbyggingen krever ny trasé gjennom Larvik, og dermed også en ny stasjon. Jernbaneverket har gjennomført utredning av trasé- og stasjonsløsninger i Larvik som viser fire hovedalternativer for ny jernbanestrekning. Alt. ble engasjert av Larvik kommune å gjennomføre en byanalyse av alternativene med fokus på stasjonen som byutviklingselement.

Ny InterCity-trasé skal legge til rette for hyppigere avganger og lavere reisetider på Vestfoldbanen. I følge konseptvalgutredningen for InterCity2 vil reisetiden Oslo-Larvik reduseres fra 2 t og 5 min til 1 t og 19 min ved fullt utbygd IC-trasé.

Analysen bygger på Jernbaneverkets og Akershus fylkeskommunes målsettinger for en samordnet areal- og transportplanlegging, med tett utvikling omkring kollektivknutepunkt. Målsettingene bygger i sin tur på ABC-konseptet for lokalisering av næringsvirksomhet i bystrukturen, turisme, effektivitet av kollektivknutepunkt, barrierer og inngrep i bystruktur og landskap mm. Virksomheter med høy besøksfrekvens og mange arbeidsplasser plasseres nærmest mulig knutepunktet, der tilgjengelighet med privatbil også er begrenset. Boliger og mindre besøksintensiv næring plasseres med noe større avstand til knutepunktet. Målet er at flest mulig mennesker bor og arbeider innenfor er 500 m. radius omkring stasjonen, slik at det ikke er naturlig å bruke bil for å gjennomføre daglige gjøremål.

For å fange opp forhold som kan påvirke mulighetene for å gjennomføre utbygging, men som ikke er definert i målsettingene for analysen, ble det også gjennomført en enkel SWOT-analyse av de fire stasjonsalternativene. Gjennomgangen av alternativene viser at noen plasseringer kan gi god måloppnåelse i forhold til målkriteriene, men det er likevel store ulemper med alternativene. Behov for riving av bevaringsverdig bebyggelse, økt støy fra togtrafikk på grunn av høyere hastighet og frekvens ol. kan gi problemer for gjennomføring av planene.

Analysen anbefaler et nytt alternativ C2, som ligger på en av traseene som er utredet men flytter stasjonen nærmere sentrum. På grunn av terrengforholdene har denne traseen større overdekning, slik at bebyggelsen i sentrum kan stå uberørt mens tunnelen drives gjennom løsmassene. Stasjonsplasseringen vil kreve mindre riving av bebyggelse i sentrum og gir svært god kontakt med Larvik torg og sentrumsterminalen for busser. Det kan etableres en ny stasjonsinngang på Lilletorget. Næringslivet omkring torget vil bli styrket, og byen beholder sitt historiske sentrumsområde.

Arbeidet ble presentert på folkemøte i Larvik høsten 2014, og var grunnlag for videre diskusjon av kommuneplan og løsninger med Jernbaneverket.

  • Sted: Larvik
  • Oppdragsgiver: Larvik kommune
  • Samarbeidspartnere: Erling Dokk Holm og Civitas
  • Tidsrom: 2014