NMBU 1 sammenhenger

Utvikling av Campus Øst handler mye om å forsterke sammenhengen til Ås som tettsted

NMBU 3 sørjordet

Deler av Sørjordet blir aktivisert gjennom inviterende forskning på eks. jordbruk og hagebruk

NMBU 2 verksteder

På Campus øst tas bygg i bruk til forskning av eks: gjenbruk, materialbruk, produktutvikling, midlertidige konstruksjoner.

NMBU 4 signalbygg

Viktige tomter pekes ut til å styrke synergier mellom studier og næringsliv.

NMBU 4 ferdig

Et ferdig utviklet campusområde skal være fullt av sammensatt byliv, og en link mellom NMBU og Ås.

NMBU - Campus Øst

NMBU's nye Campus øst skal bli Norges mest spennende utviklingsområde, og ønsker posisjonere seg blant verdens fremste miljøer for høyere utdanning, forskning, innovasjon og bærekraft. Her skal det tilrettelegges for tverrfaglig samarbeid, innovasjon og en infrastruktur som skaper et rikt student- og næringsliv i hjertet av Ås.

Mulighetsstudien skal danne grunnlag for et tettere samarbeid mellom NMBU, næringsliv, samarbeidspartnere og eiendomsutviklere, og belyser hva som skal til for å nå målet om å bli "verdens mest attraktive og bærekraftige campus og universitetsbyer". Campus Øst er et bindeledd mellom resten av Campus og Ås. Utvikling av Campus Øst handler mye om å forsterke sammenhengen til Ås som tettsted, og å bygge videre på det man har.

Campus øst er grønn og har mange ubrukte mellomrom, mens sentralcampus er et kulturlandskap med 18 bygninger og 160 dekar park. Svaret bygger videre på dette, og på medvirkning med ansatte og studenter gjennom Urban Lab. Grepene som foreslås er:

  • Bedre sammenheng mellom Campus og Ås. Drøbakveien transformeres til bygate og får gode tilbud, byrom og krysninger for dem som sykler og går. Grepet gir redusert opplevd avstand, samtidisg som gata får høyere status og blir en foretrukken adkomst.
  • Innenfor Campus åpnes to akser. Hjørner som i dag er lite attraktive åpnes opp, og det leggs til rette for nye sammenger på kryss av campu øst, som også gir bedre orienterbarhet.
  • Eksisterende bygg og uteområder på Campus Øst tas i bruk som felt for uttesting, verksteder, laber for tverrfaglig arbeid og fullskala forskning.
  • Langs Drøbakveien, som adkomst til Campus pekes ut attraktive tomter for bærekraftige flerbruksbygg som inviterer relevant næring til Campus. Aktiviteter i disse skal gi synergier mellom studenter, forskning og produksjon, og gi mer plass til sosialt liv og møter over større deler av døgnet.

Campus Øst blir del av sammenhengen mellom Ås og NMBU, med byrom fulle av liv. Her skal flere studenter, ny næringsutvikling, studentboliger, service på gateplan, aktivisering av bygg og byrom gir grunnlag for variert og sammensatt byliv og en bærekraftig campus.

  • Sted: NMBU, Ås
  • Oppdragsgiver: NMBU
  • Samarbeidspartnere: 4B arkitekter og Bykon
  • Tidsrom: 2022
  • Prosjekttype: Mulighetsstudie, byutvikling, transformasjon