MOR aktivitetspark

Aktivitetssonen, sett fra sør ( ill: Grindaker og alt. )

MOR cricketplassen vår

Cricketplassen, sett fra vest ( ill: Grindaker og alt. )

MOR skolegård med ugle

Skolegården, sett fra nord ( ill: Grindaker og alt. )

MOR Mortensrudfestivalen

Mortensrudfestivalen ( ill: Grindaker og alt. )

F

Mortensrud; muligheter, regulering, og brukerprosesser

På oppdrag fra Undervisningsbygg utarbeider vi mulighetsstudie og reguleringsplan for den sørlige delen av Mortensrud, mellom Senter Syd og Klemetsrudanlegget.

Planprogram for Mortensrud, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten 2016-2018, er førende for planarbeidet. Program som skal passes inn i området er ny barneskole med kulturskole og flerbrukshall med kampsport, bibliotek, fritidsklubb, frivillighetssentral, sykehjem med omsorgsleiligheter, idrettspark med klubbhus og spilleflater for fotball, landhockey og cricket, aktivitetspark med soner for lek, egentrening, opphold og rekreasjon. Friidrettshall skal forsøkes innpasset. Eksisterende skogsområder skal opparbeides til parker med ulik kvalitet.

Felles reguleringsplan for området skal legge til rette for en helhetlig utvikling av området, med fokus på gode møteplasser, offentlige byrom, parker og gang- og sykkelveier. I tillegg vil en helhetlig planlegging med bred involvering av både lokalmiljø og etater kunne resultere i gode sambruks- og samlokaliseringseffekter, som igjen vil kunne gi positive synergier og attraktive møteplasser og gjennomgangssoner med liv og aktivitet over døgnet for alle aldre.

Hovedgangstrøket gjennom området skal binde alle funksjoner, aktiviteter, møteplasser og byrom sammen. (gule=ute, oransje=inne) Et nettverk av tverrgående stier og gangveier knytter planområdet til eksisterende omkringliggende boligområder og forbindelser og gjør området lett tilgjengelig, både for opphold og for gjennomgang. Grøntområdene skal ryddes, åpnes, belyses og gjøres til hyggelige, oversiktlige og trygge parker for tur, lek og rekreasjon. Naturpreget og terrengform skal bevares. Ved å åpne og rydde byparken gjenopprettes siktlinje til Lofsrud Gård. Gangvei til gården via byparken vil bidra til å gjøre det historiske kulturlandskapet og Lofsrud gård mer synlig og tilgjengelig. At skogsområdene blir ryddet og tatt i bruk vil også gi bedre sikt til Mortensrud kirke fra større deler av området.

I henhold til planprogrammet skal området nærmest t-banen/knutepunktet bygges tettest og høyest med sentrumsbebyggelse og offentlige tjenester. Program med stort antall arbeidsplasser skal iht bærekraftig byutviklingsstrategi plasseres nærmest kollektivknutepunkt. Bibliotek ønskes synlig fra t-bane og torg for å være lett tilgjengelig for alle. Idrett, aktiviteter, park og rekreasjon legges i tilknytning til det åpne kulturlandskapet og de eksisterende grøntområdene. Lofsrudveien skal utvides mot planområdet, og det skal etableres fortau på begge sider av veien, samt sykkelvei på vestsiden, som tiltak for trafikksikring. Planområdet skal være bilfritt med unntak av varelevering og nedkjøring til parkeringskjeller i nord, og adkomstvei til Lofsrud Gård og friidrettshall i sør.

PROSESS

Prosjektet inngår i en større satsning på bomiljø i Oslo sør , der det er høyt fokus på medvirkning fra lokalmiljøet. På grunn av prosjektets kompleksitet er det utarbeidet et prosesskart for lettere å kunne forklare alle de parallelle prosessene med ulike faser og milepæler. I tillegg til selve reguleringsplanen, består prosessen også av 3 (4) ulike byggeprosjekter som utvikles/tegnes parallelt med planleggingen.

Lokalbefolkningen på Mortensrud, den grønne linja, har spilt/spiller en viktig rolle i hele prosessen og alle prosjektene. De ulike prosjektene vises som linjer i ulike farger. Stoppene på linjene er medvirkning i ulike kategorier. Der stoppene er grønne er beboere på Mortensrud involvert. Der stoppene bare er blå/rød er det møter med de ulike kommunale etatene som er ansvarlig for funksjonene som skal bygges. De store blå og rød stoppene i slutten av hver fase viser ferdig dokument eller innlevering.

BRUKERMEDVIRKNING

Prosjektet har stort fokus på barn og unge. Det skal likevel tilrettelegges for ulike aktiviteter som favner alle på tvers av alder, og gir gode attraktive møteplasser for alle.

Hovedgangstrøket med aktivitetsparken skal være en sosial arena og bidra til å skape flere møter mellom alders- og interessegrupper i området, også uten å delta aktivt i sport og lek. Et mangfold av brukere gir attraktive områder med høyt aktivitetsnivå, som igjen kan bidra til økt trygghet ved tilstedeværelse. Hele området skal ha god belysning. Parker, skog og uteområder skal ryddes og bli oversiktlige og lyse.

Plansjen har vært et løpende dokument som viser resultat av brukermedvirkningen til enhver tid. Uteområdene er designet med grunnlag i innspill og ønsker fra ulike brukergrupper med ulik alder. I ideverkstedene har det vært fokus på bruk og innhold i de nye aktivitetssonene og parkene for å kartlegge hva nærmiljøet mener skal til for at de, sammen med venner og familie, kommer til å ta området i bruk. Brukerprosessene er brede da det er flere parallelle prosesser, se prosesskart, og ved nye tanker og innspill vil det være viktig å vurdere disse opp mot resultat fra tidligere ideverksteder og brukermøter.

  • Sted: Mortensrud, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo Kommune ved Undervisningsbygg (UBF). Operative bestillere av program er Utdanningsetaten (UDE), Sykehjemsetaten (SYE), Bymiljøetaten (BYM), Deichman Bibliotek (DEB), Kulturetaten (KUL) og Bydel Søndre Nordstrand (BSN).
  • Samarbeidspartnere: Grindaker Landskapsarkitekter, FuthArk, NUNO, EFLA og Vill Energi. I tillegg prosjekterer Futhark, Bølgeblikk arkitekter og Hille Melby forprosjekt for henholdsvis skole, generasjonstun og idrettsanlegg. Grindaker Landskapsarkitekter er ansvarlig for alle uteområder utenom skoleanlegget som tegnes av Østengen og Bergo
  • Tidsrom: 2018 – pågår