HORTEN roklubben

Området og Kystparken sett fra nordøst

HORTEN plankart

Plankart

HORTEN heivei

Visualisering av "Heiveien" og livet mellom husene.

F

Indre Havneby

Områdeplan med KU

Bromsjordet i Horten ligger attraktivt ut mot Indre Havn, med nær kontakt til Horten sentrum og rekreasjonsområder på Karljohansvern og Lystlunden. Bebyggelsen består i dag av industri og lagerbygg av lav kvalitet og en nedlagt brannstasjon. Deler av bebyggelsen er bevaringsverdig, og noe av næringsvirksomheten vil sannsynligvis fortsette i mange år. Horten kommune ønsker en transformasjon av området til boliger med noe næringsaktivitet som kan utvikles over tid. Det ble gjennomført parallelle oppdrag for å illustrere utviklingsmulighetene for området.

alt. utarbeidet program for parallelle oppdrag, og bistod senere kommunen med utarbeiding av plandokumenter og konsekvensutredning, estetisk veileder som underlag for utbyggingsavtaler og veiledning i forhold til å sikre kvalitet i offentlige rom, samt visualisering av utbygging. Horten kommune har hatt høye målsetninger for standard på uterom og bokvalitet som er forsøkt å gi rom for i reguleringsbestemmelser som også gir utbygger stort spillerom for framtidige utbyggingsprosjekter.

  • Sted: Horten
  • Oppdragsgiver: Horten kommune
  • Omfang: 230 daa område, 130 000 BTA utbyggingsvolum
  • Tidsrom: 2012
Se også: