Mortensrud, detaljregulering felt 10, 11 og 12

Alt. utarbeider reguleringsplan og mulighetsstudie for den sørlige delen av Mortensrud, der det skal etableres sykehjem og omsorgsboliger, bibliotek, fritidsklubb, lokaler til frivillighetssentralen, ny barneskole, kulturskole og kultursal, flerbrukshall og kampsportanlegg, og idrettsanlegg for fotball, landhockey, cricket og friidrettshall. Lofsrudveien skal også utvides med fortau og sykkelvei. Området er på ca. 190 000 m2, det skal bygges ut 60 000 m2 ny bebyggelse.

Reguleringsplanen har et særlig fokus på å forbedre tilbudet til barn og unge på Mortensrud. Det skal etableres nye møteplasser, gode byrom, parker og gang- og sykkelveier. Området skal oppleves som tilgjengelig og trygt, det skal opparbeides aktivitetstilbud og god belysning over hele planområdet. Program for bebyggelsen er planlagt på tvers av kommunens vanlige virksomhetsskiller, for å finne gode sambruks- og samlokaliseringsløsninger. Dette vil bidra til å skape attraktive møteplasser i bygg som brukes av i bygg som brukes av mange grupper, og områder med liv og aktivitet over store deler av døgnet. I planprosessen er det gjennomført medvirkning med mange lokale grupper, som særlig har gitt innspill til utforming og tilbud i uteområdene.

Alt. samarbeider med FuthArk , NUNO, Grindaker landskapsarkitekter, EFLA og Vill Urbanisme for å gi Mortensrud et løft.

Oppdateringer kommer etter hvert som arbeidet/deler av arbeidet offentliggjøres.

Oppdragsgiver er Oslo kommune ved Undervisningsbygg. Bestillere av programmet er Utdanningsetaten, Sykehjemsetaten, Bymiljøetaten, Deichman, Kulturetaten og Bydel Søndre Nordstrand.

Uteområdene er designet med utgangspunkt i innspill, ønsker og behov for aktiviteter fra beboere på Mortensrud.