FMV FV sveiseplassen

Sveiseplassen ved Sveisehall 1

FMV FV parkgata vest

Parkgata ut mot Odden

FMV FV kantsoner

Kantsoner og overganger fra privat til offentlig

FMV Formingsveileder

11. januar 2021

I januar leverte vi formingsveileder for Fredrikstad Mekaniske Verksted.

Den nye kommuneplanen for Fredrikstad 2020-2032 samordner arealbruken for vestre del av FMV og åpner for utvikling av Fredrikstads største transformasjonsområde. Formingsveilederen legger arealplanen til grunn og har som formål å gi størst mulig forutsigbarhet for grunneiere, kommune og andre involverte parter ved gjennomføring av prosjekter i området.

Veilederen omhandler offentlige rom. Med mulighet for offentlig bruk og tilgjengelighet, og tar ikke stilling til eierskap. Den går ikke ned i alle detaljer, men synliggjør prinsipper, og angir et kvalitetsnivå for forhold som påvirker og inngår i felles kostnader over bakken.

Formingsveilederen skal sammen med Mobilitetsplan og Veileder for teknisk infrastruktur forankres politisk, og blir sammen med Kommuneplanens arealdel styringsverktøy for videre planlegging og gjennomføring.

I området kan det realiseres mellom 5-7000 boliger, flere byrom, og store grøntområder rundt et sentrumsområde med utadrettet virksomhet, kontor og tjenesteyting. Nye Fredrik II Videregående skole, Byarena og flerbrukshall vil bygges nordøst på området, og elvepromenaden vil forlenges og binde sammen varierte anlegg med kontakt til sjø, tilrettelagt for bading, soling, opphold, aktiviteter, småbåthavn, båthavn etc. på hele strekningen rundt Odden, Hølen, den store tørrdokka og videre mot Glombo. Tilpasning til kulturmiljø vil stå sentralt i utviklingen, og veilederen viser løsninger som kan videreutvikles for nødvendig hensyn til detaljering av delområder og prosjekter.

Illustrasjonene viser utdrag fra veilederen.

Se også: